Denna sida beskriver på ett sammanfattande vis hur golf bör spelas så att alla som spelar kan njuta av spelet och få ut maximalt av sin golfrond i alla lägen utifrån just sina förutsättningar och mål. Den övergripande principen är att man i alla lägen ska visa hänsyn mot sina medtävlare och andra personer som befinner sig på golfbanan.

Spelets anda

Golf spelas i de flesta fall utan överinseende av en domare eller motsvarande. Spelet bygger på att spelarens integritet gör att man visar hänsyn mot andra och följer reglerna. Alla spelare bör alltid uppträda på ett bra sätt, och visa artighet och sportsmannaskap, oavsett tävlingssituationen. Det är detta som är golfspelets anda.

Säkerhet

Innan de slår ett slag eller en gör en provsving bör spelare försäkra sig om att ingen står nära eller på en sådan plats att vederbörande kan träffas av klubban, bollen eller stenar, gruskorn, kvistar eller liknande. Spelare bör inte spela förrän framförvarande spelare är utom räckhåll. Spelare ska alltid påkalla uppmärksamhet från banarbetare i närheten eller i spelriktningen, innan de slår ett slag som kan innebära fara för dessa. Om en spelare slår en boll i en riktning där det är risk att träffa någon bör han omedelbart ropa en varning. Vanligtvis brukar man i sådana situationer ropa "fore".

Inte störa eller distrahera

Spelare bör alltid visa hänsyn mot andra spelare på banan och bör inte störa dessas spel genom att röra sig, tala eller väsnas i onödan. Spelare bör försäkra sig om ett elektroniska apparater som medförs på banan inte distraherar andra spelare. På tee bör en spelare inte pegga sin boll förrän det är hans tur att spela. Spelare bör inte stå nära eller rakt bakom bollen eller rakt bakom hålet när en spelare skall slå.

På green

På green bör spelare inte stå på en annan spelares puttlinje eller, när den andre ska slå, kasta sin skugga på dennes puttlinje. Spelare bör stanna kvar på eller i närheten av green tills alla andra spelare i gruppen har hålat ut.

Föra score

I slagspel bör en spelare som är markör, om så behövs, kontrollera scoren med den berörde spelaren på väg till nästa tee och anteckna den.

Spela raskt och håll din plats på banan

Spelare bör spela i rask takt. Tävlingsledningen får fastställa riktlinjer för speltempo vilka alla spelare skall följa. Det är gruppens ansvar att hålla kontakt med gruppen framför. Om den tappar ett helt hål och fördröjer för gruppen bakom bör den erbjuda gruppen bakom att gå igenom, oavsett antalet spelare i den gruppen. Om en grupp inte har tappat ett helt hål, men det är uppenbart att gruppen bakom kan spela snabbare bör den erbjuda den snabbare gruppen att gå igenom.

Var klar att spela

Spelare bör vara klara att spela så snart det är deras tur. Fylla i scorekort görs medan medspelarna slår ut från tee. När de spelar på eller nära green bör de lämna sina bagar eller vagnar på en sådan plats så att de snabbt kan förflytta sig från green och mot nästa tee. När spelet på ett hål är avslutat bör spelarna omedelbart lämna green.

Förlorad boll

Om en spelare tror att hans boll kan vara förlorad, utanför vattenhinder, eller att den är out of bounds, bör han för att spara tid spela en provisorisk boll. Spelare som letar efter en boll, bör ge tecken till spelarna i gruppen bakom att gå igenom, så snart det står klart att bollen kan bli svår att hitta. De bör inte leta i fem minuter innan de gör detta. Efter att ha låtit den gruppen gå igenom bör de inte fortsätta spelet förrän den gruppen har passerat och är utom räckhåll.

Företräde på banan

Om inte tävlingsledningen bestämt annat avgörs företrädesrätten på banan av gruppens speltempo. Varje grupp som spelar full rond har rätt att passera en grupp som spelar en kortare rond. Ordet "grupp" avser även en ensam spelare.

Bunkrar

Innan de lämnar en bunker bör spelare omsorgsfullt jämna ut de gropar och fotspår som de själva gjort, samt sådana i närheten gjorda av andra. Om en kratta finns i rimlig närhet av bunkern bör den användas för detta ändamål. Krattan skall lämnas i bunkern.

Reparera torvor, nedslagsmärken och skador orsakade av golfskor

Spelare bör omsorgsfullt reparera alla hål de gjort efter att ha tagit torv och alla nedslagsmärken på green (vare sig de gjorts av spelaren själv eller inte). Efter att hålet spelats färdigt av samtliga spelare i gruppen, bör skador på green orsakade av golfskor repareras.

Förhindra onödiga skador

Spelare bör undvika att orsaka skador på banan genom att ta torv vid övningssvingar eller genom att slå klubban i marken, vare sig det sker i ilska eller av något annat skäl. Spelare bör försäkra sig om att greenen inte skadas när flaggstången läggs ned. För att undvika att hålet skadas bör spelare och caddies undvika att stå för nära hålet och bör vara försiktiga när de hanterar flaggstången eller tar upp en boll ur hålet. Man bör inte använda klubbhuvudet för att ta upp en boll ur hålet. Spelare bör undvika att luta sig mot en klubba på green, i synnerhet när de tar upp bollen ur hålet. Innan spelarna lämnar green skall flaggstången sättas tillbaka i hålet ordentligt. Lokala bestämmelser angående körning med golfbil bör följas noggrant.

Kan man få plikt om man bryter mot etiketten?

Om spelare följer riktlinjerna i detta avsnitt, kommer spelet att bli mer njutbart för alla. Om en spelare konsekvent bryter mot dessa riktlinjer under en rond eller en tidsperiod, så att det påverkar andra spelare negativt, rekommenderas att tävlingsledningen vidtar lämplig disciplinär åtgärd mot spelaren. En sådan åtgärd kan till exempel bestå av att förbjuda spel på banan under en begränsad tid eller förbjuda honom att delta i ett visst antal tävlingar. Detta anses vara berättigat för att tillvarata intresset hos den majoritet av golfare som vill spela i enlighet med dessa riktlinjer. I fall av ett allvarligt brott mot etiketten, har tävlingsledningen rätt att diskvalificera spelaren enligt Regel 33-7.

Slutligen...

Glöm inte bort att ha roligt när du spelar!

Hässlegårdens Golfklubb 
Tävlingskommittén