Hässlegårdens GK har som övergripande miljömål att bevara, underhålla och vidareutveckla karaktären av golfanläggningen som ett öppet landskap. Arbetet sker i samråd och inom ramen för hållbart samhälle.

Landskap och kultur

Vi skall skydda och vårda golfbanans natur och kulturområden; mark, skog och vatten samt bevara och främja den biologiska mångfalden på och kring vår anläggning.

Golfbanan

Användningen av gödselmedel och växtskyddsmedel skall alltid ske med hänsyn till miljön och verksamheten.

Maskiner

Drivmedel, smörjmedel, frostskydd mm för klubbens maskinpark skall utgöras av bästa alternativ i miljöhänseende.

Energi och vatten

Åtgärder för att minimera förbrukningen av elektricitet, drivmedel och vatten i driften är vidtagna och arbetet skall fortsätta.

Biologisk mångfald

Vi skall erbjuda våra medlemmar och gäster en golfbana med väl bevarad biologisk mångfald. Våra rutiner säkerställer att utsläpp av föroreningar förebyggs.

Avfall

Vi skall sträva efter att minimera mängden avfall, eliminera nedskräpning och återvinna restavfall genom källsortering i enlighet med kommunens krav.

Markägare och leverantörer

Vi skall stimulera våra markägare och leverantörer att tillämpa ett ansvarsfullt miljötänkande.

Utbildning och kommunikation

Personalens och medlemmarnas delaktighet i denna miljöpolicy skall säkras genom utbildning samt intern och extern kommunikation. Vår miljöpolicy skall finnas tillgänglig för alla via vår hemsida.