Nyheter

Kallelse Årsmöte

Torsdagen 26 november klockan 19:00 är det dags för årsmöte.

Pga. covid-19 restriktioner måste du anmäla eventuellt deltagande vid årsmötet senast torsdagen den 19:e november. Beslut om lokal tas efter sista anmälningsdagen.

Anmälan:
Mail: kansli@hggk.se
Telefon:0451-84325.

 

Pristagarna i klubbmästerskapet hämtar sitt pris i kansliet efter årsmötet.

Dagordning för Hässlegårdens GK:s höstårsmöte torsdagen den 26:e november.

1. Mötet öppnas.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justeramötesprotokollet.

7. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för det kommandeverksamhets- och räkenskapsåret. Bilaga 1,2 och 3.

8. Val av:
a. Klubbens ordförande på 1 år.
b. Ledamöter för en tid av 1 år.
c. Ledamöter för en tid av 2 år.
d. En revisor revisorer och 1 suppleanter på 1 år.
e. Två ledamöter till valberedningen på 1 år.

9. Val av ombud till GDF möte.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Beslut om klubbens ANDT policy.

12. Övriga frågor.

13. Avslutning.
Handlingar kommer att finnas tillgängligt på kansliet och skickas ut via mail senast en vecka före höstårsmötet.

Välkomna
Styrelsen

Scroll to top