Nyheter

Höstårsmöte 24 november

Kallelse till höstårsmöte på Hässlegårdens Golfklubb, 24 november kl. 19:00.

Mötet äger rum på golfrestaurangen. Vill du delta anmäler du dig till kansliet på info@hggk.se. Anmälan senast 14 nov.

Dagordning för Hässlegårdens GK:s höstårsmöte torsdagen den 24:e november kl. 19:00 på Lillemors Mat & Catering.
 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 8. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. Bilaga 1,2 och 3.
 9. Val av:
  a. Klubbens ordförande på 1 år.
  b. Ledamöter för en tid av 1 år.
  c. Ledamöter för en tid av 2 år.
  d. En revisor revisorer och 1 suppleanter på 1 år.
  e. Två ledamöter till valberedningen på 1 år.
 10. Val av ombud till GDF möten.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Beslut om klubbens ANDT policy.
 13. Övriga frågor.
 14. Avslutning.

Handlingar kommer att finnas tillgängliga på kansliet senast 1 vecka före mötet

Välkomna!

Scroll to top