Medlemsundersökning 2021

Resultat av medlemsundersökning inom Hässlegårdens Golfklubb 2021

Undersökningen visar att medlemmarna trivs på Hässlegårdens GK och att klubben har en atmosfär som uppskattas. Dock är det tydligt att medlemmarna önskar få mer information om vad som är på gång i klubben, förändringar på banan och inte minst om klubbens vision och mål.

Undersökningen bland Hässlegårdens GKs medlemmar gjordes under juni-september 2021. Totalt tillfrågades drygt 800 medlemmar, drygt 360 medlemmar svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 45 procent. Svarsfrekvensen är förhållandevis låg, vilket gör att det inte går att dra några definitiva slutsatser av resultaten. Men det ger dock svar som är av vikt för klubbens ledning att göra analyser kring och vidta åtgärder utifrån.

Till att börja med vill klubbstyrelsen rikta ett stort tack till alla som har deltagit i undersökningen, som ger värdefulla resultat och synpunkter på vad som är angeläget för klubbens ledning att fokusera på de närmaste åren.

OM ENKÄTEN

Enkäten är indelad i olika områden. Dessa är: klubbliv, bana, medlemskap och avgifter, ledning, service och upplevelse, träning, träningsområden, shop, mat & dryck samt kiosk. Resultaten går också att jämföra med klubbar i hela landet och i Skåne. Det går även att jämföra med resultat från enkätundersökningen som genomfördes förra året. Likaså går det att göra skärningar på olika variabler avseende hur medlemmarna fördelar sig på kön, ålder och handicap.

Undersökningen har ett poängsystem som utgår ifrån att 100 poäng är det bästa resultatet som alltså kan jämföras nationellt och regionalt.

Nedan följer en sammanfattning av resultaten fördelat på de olika områdena som ingick i undersökningen.

RESULTAT MEDLEMSUNDERSÖKNING 2021

KLUBBLIV

Detta område får totalt 72 poäng, vilket är i samma nivå som övriga klubbar i Skåne, något bättre än om man jämför med klubbar i Sverige och på samma nivå om man jämför resultatet från medlemsenkäten från förra året.

Inom ramen för klubblivet syns att många medlemmar trivs i klubben (85), att medlemmar bemöter varandra på ett öppet och positivt sätt (82) och att klubben har en atmosfär som uppskattas (80).

Sammantaget är dock detta ett område som kan utvecklas vidare.

Klubbliv

Bana

BANA

Medlemmarnas övergripande betyg när det gäller banan är 80 av 100. Det är något bättre jämfört med Skånes banor och ännu lite bättre jämfört med Sverige i övrigt. Men resultatet är dock något lite sämre jämfört med medlämsenkäten förra året.
En mycket stor andel av de svarande anser att banan är fin, välskött och rolig att spela. Sämst betyg får bunkrarna som får kritik för sandens kvalitet samt teerna där kritiken främst gäller att de är ojämna.

MEDLEMSKAP & AVGIFTER

Området får höga betyg (80) även i jämförelse med landet i övrig och ligger i nivå med resultatet från förra medlemsundersökningen. Betyget visar att många medlemmar upplever att man får ett bra värde för medlemsavgiften.

Medlemskap och avgifter

Ledning

LEDNING

Området får betyg 74 av 100, vilket är något sämre än för Skånes klubbar. Det har inte skett någon förändring sedan den förra medlemsundersökningen. Det är framför allt området information som får låga betyg och det är framför allt avsaknad av information kring klubbens vision och verksamhetsmål som får lägst betyg (62). På denna punkt har resultatet försämrats något jämfört med förra årets undersökning. Ledningens arbete och framför allt kommittéernas arbete får dock gott betyg.

SERVICE & UPPLEVELSE

Området får ett totalbetyg på 78 av 100. Påståendet om att Hässlegårdens golfklubb är en plats jag gillar att komma till får ett mycket gott betyg på hela 86 av 100, vilket är i nivå med Skåne, landet i övrigt och förra årets undersökning.

När det gäller tillgång till starttider och väntetider på banan har betyget försämrats signifikant sedan den förra medlemsundersökningen. Receptionspersonalen ges gott betyg och även att det är rent och snyggt på klubben och på toaletter. Sämst betyg får toalettfaciliteterna på banan – både avseende tillgänglighet och skick. Detta är ett område som också får låga betyg i de enkäter som besvaras av greenfeegäster.

Service & upplevelse

Träning & träningsområden

TRÄNING & TRÄNINGSOMRÅDEN

Området får ett totalbetyg på 80 av 100. Träningen upplevs som intressant och pedagogisk, att det är lätt att boka lektioner och att prisnivån är rimlig. Resultatet är detsamma som vid den förra undersökningen, men ligger under genomsnittet i Skåne och landet i övrigt. Betygen för drivingrange och träningsområden i övrigt har förbättrats markant sedan den förra undersökningen.

SHOPEN

Totalt får detta område relativt låga betyg – 71 av 100. Det är framför allt utbudet och prisnivån som drar ner betyget.

Shopen

Mat & dryck

MAT & DRYCK

Området får totalbetyget 69 av 100. Det är något sämre än vid den förra medlemsundersökningen. Inom detta område är det öppettiderna som medlemmarna är mest kritiska till och påståendet att restaurangen lever upp till mina förväntningar får endast betyg 65 av 100. Utbud och service får bättre betyg. Kioskverksamheten är den del som får sämst betyg. Medlemmarna anser inte att den fungerar till belåtenhet. En stor andel svarande anser att det finns behov av en ”riktig” kiosk och att en kiosk med självbetjäning skulle kunna vara bra. Det är intressant att notera att området mat och dryck får betydligt högre betyg i de enkäter som går ut till greenfeegäster.

ÖVRIGT

Medlemsundersökningen visar att kvinnor generellt är mer nöjda än män, att äldre är mer positivt inställda än de yngre medlemmarna samt att ju lägre handicap man har desto mer negativ är man. Men det ska också tilläggas att en stor majoritet av de svarande ser sig själva som medlemmar även om två år.

När det gäller de fria kommentarerna om vad som är det bästa med att vara medlem i Hässlegårdens GK dominerar klubbens läge. Närheten och den positiva stämningen är faktorer som har betydelse för många medlemmar.

De förbättringsförslag som medlemmarna har lämnat domineras av att förbättra sanden i bunkrarna, förbättra ett antal tees och fixa koppar för avbrutna peggar, bygga tak över några utslagsplatser samt förbättra passagen mellan hål 9 och 10. Det finns även önskemål om att ha en mer närvarande pro.

Undersökningen är sammanställd av Margareta Landh på uppdrag av styrelsen i Hässlegårdens Golfklubb. Margareta Landh är styrelseledamot. Vid frågor, kontakta Margareta Landh, e-post margareta.landh@myh.se.

Sammanfattning

Scroll to top