Medlemsundersökning 2022

Resultat av medlemsundersökning inom Hässlegårdens Golfklubb 2022

Undersökningen som gjordes bland Hässlegårdens GK:s medlemmar under juni-september 2022 har nu sammanställts. Totalt tillfrågades 820 medlemmar, drygt 313 medlemmar svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 39 procent. Svarsfrekvensen är förhållandevis låg och lägre än vid förra mättillfället 2021, vilket gör att det inte går att dra några definitiva slutsatser av resultaten. Men det ger dock svar som är av vikt för klubbens ledning att göra analyser kring och vidta åtgärder utifrån.

Klubbstyrelsen vill passa på att rikta ett stort tack till alla som har deltagit i undersökningen.

– Det är glädjande att notera att två av de insatser som efterfrågades mest i förra årets medlemsundersökning är åtgärdade. Det handlar om utslagsplatser under tak och nya mattor till drivingrangen inför nästa säsong, säger Margareta Landh, styrelseledamot.

OM ENKÄTEN

Enkäten är indelad i olika områden. Dessa är: klubbliv, bana, medlemskap och avgifter, ledning, service och upplevelse, träning, träningsområden, shop, mat & dryck samt kiosk. Resultaten går också att jämföra med klubbar i hela landet och i Skåne. Det går även att jämföra med resultat från enkätundersökningen som genomfördes förra året. Likaså går det att göra skärningar på olika variabler avseende hur medlemmarna fördelar sig på kön, ålder och handicap.

Undersökningen har ett poängsystem som utgår ifrån att 100 poäng är det bästa resultatet som alltså kan jämföras nationellt och regionalt.

Nedan följer en sammanfattning av resultaten fördelat på de olika områdena som ingick i undersökningen.

RESULTAT MEDLEMSUNDERSÖKNING 2022

KLUBBLIV

Detta område får totalt 72 poäng, vilket i årets mätning är väsentligt högre än övriga klubbar i Skåne, något bättre än om man jämför med klubbar i Sverige och på samma nivå om man jämför resultatet från medlemsenkäten från förra året.

Inom ramen för klubblivet syns att många medlemmar trivs i klubben (85), att medlemmar bemöter varandra på ett öppet och positivt sätt (82) och att klubben har en atmosfär som uppskattas (80).

Sammantaget är detta ett område som enligt poängskalan kan utvecklas vidare – närmast gäller det att möjligen tävlingsverksamheten har utvecklingspotential. Medlemmarna vill inte ha fler tävlingar totalt sett, men inom ramen för nuvarande antal tävlingar önskas fler partävlingar. När det gäller andra aktiviteter på klubben, verkar dock intresset vara svalt – närmare 70 procent uppger att de inte är intresserade av andra evenemang än golf, träning och tävling.

Klubbliv

Bana

BANA

Medlemmarnas övergripande betyg när det gäller banan är 80 av 100. Det är något bättre jämfört med Skånes banor och ännu lite bättre jämfört med Sverige i övrigt. Resultatet är också detsamma som i medlemsenkäten förra året. En mycket stor andel av de svarande anser att banan är fin, välskött och rolig att spela. Sämst betyg får bunkrarna som får kritik för sandens kvalitet samt teerna där kritiken främst gäller att de är ojämna och att vissa är felriktade. Relativt lågt betyg ges också till klubbens information om arbeten på banan. Medlemmarnas uppfattning om baninformationen har försämrats något sedan förra året och får lägre betyg jämfört med Skånes klubbar i genomsnitt.

MEDLEMSKAP & AVGIFTER

Området får höga betyg (79) även i jämförelse med landet i övrig och ligger i nivå med resultatet från förra medlemsundersökningen. Resultatet visar att många medlemmar upplever att man får ett bra värde för medlemsavgiften och att medlemsformerna är väl anpassade till efterfrågan.

Medlemskap och avgifter

Ledning

LEDNING

Området får betyg 73 av 100, vilket är något sämre än i förra årets undersökning och även sämre än om man jämför med för Skånes klubbar och landet i övrigt. Det är framför allt området information som får låga betyg. Då är det information om viktiga beslut och aktiviteter i klubben som medlemmarna saknar. Lägst betyg ges åt området kring information om klubbens vision och verksamhetsmål, vilket ger betyg (62). Ledningens arbete och framför allt kommittéernas arbete får dock gott betyg – 83 respektive 84.

SERVICE & UPPLEVELSE

Området får ett totalbetyg på 77 av 100, vilket är något längre än vid den förra mätningen. Påståendet om att Hässlegårdens golfklubb är en plats jag gillar att komma till får ett gott betyg på hela 85 av 100, vilket är i nivå med Skåne, landet i övrigt och förra årets undersökning.

När det gäller tillgång till starttider har betyget förbättrats signifikant sedan den förra medlemsundersökningen. Betyget avseende hur spelet flyter och väntetider ligger kvar på samma nivå som förra året. Receptionspersonalen ges gott betyg (80) även om det minskat något sedan förra årets undersökning. Även påståendet att det är rent och snyggt på klubben och på toaletter ges relativt högt betyg. Sämst betyg får öppettiderna i receptionen och toalettfaciliteterna på banan – både avseende tillgänglighet och skick. Toaletterna på banan är något som också får låga betyg i de enkäter som besvaras av greenfeegäster.

Service & upplevelse

Träningsområden

TRÄNINGSOMRÅDEN

Betyget för träningsområden går ner något i årets mätning från 80 till 78. Det är dock alltjämt något bättre än i Skåne i övrigt och i landet totalt. Det som i förra årets mätning var områden där betygen förbättrats markant nämligen drivingrange, faller i årets mätning tillbaka lika markant. Det är framför allt medlemmarnas betyg på drivingrange-bollar och utslagsmattor som sticker ut med låga betyg.

Lite drygt hälften av de svarande uppger att de använder träningsområdena en gång i veckan eller mer under säsong.

TRÄNING

Även medlemmarnas betyg på träningen går tillbaka något från 80 till 76 och ligger betydligt under genomsnittsbetyget för klubbar i Skåne och landet i övrigt. Inom området träning har betygen på samtliga delar gått tillbaka något. Det gäller bland annat prisnivå, service, utbud och pedagogik. Å andra sidan uppger endast 25 procent av de svarande att de har tränat med tränare under den senaste säsongen. En femtedel av alla svarande uppger att de tränar för andra tränare. Närmare 40 procent uppger att det bara inte blivit av att träna för klubbens tränare.

Träning

Mat & dryck

MAT & DRYCK

Området får totalbetyget 62 av 100. Det är en rejäl minskning sedan förra mätningen (67) och också det frågeområde som får lägst betyg av alla i undersökningen. Resultatet ligger också betydligt under resultatet för området i Skåne och i landet i övrigt. Det är framför allt öppettiderna som medlemmarna är mest kritiska till och påståendet att restaurangen lever upp till mina förväntningar får endast betyg 58 av 100, vilket är en tydlig försämring sedan 2021. Utbud och service får något bättre betyg. Precis som förra året är kioskverksamheten den del av området mat & dryck som får lågt betyg. Medlemmarna anser inte att den fungerar till belåtenhet. En stor andel svarande anser att det finns behov av en ”riktig” kiosk och att en kiosk med självbetjäning skulle kunna vara ett alternativ.

Det är framför allt kvinnor mellan 19 och 30 år som är negativt inställda till området mat & dryck.

SHOPEN

Totalt får detta område relativt låga betyg – 67 av 100. Det har också minskat sedan förra undersökningen. Det är framför allt utbudet, prisnivån och öppettider som drar ner betyget.

Shopen

ÖVRIGT

Medlemsundersökningen visar att kvinnor generellt är mer nöjda än män, att äldre är mer positivt inställda än de yngre medlemmarna samt att ju lägre handicap man har desto mer negativ är man. Men det ska också tilläggas att en stor majoritet av de svarande ser sig själva som medlemmar även om två år.

När det gäller de fria kommentarerna om vad som är det bästa med att vara medlem i Hässlegårdens GK dominerar klubbens läge. Närheten och den positiva stämningen är faktorer som har betydelse för många medlemmar.

De förbättringsförslag som medlemmarna har lämnat domineras av att förbättra sanden i bunkrarna, förbättra ett antal tees och fixa koppar för avbrutna peggar, bygga tak över några utslagsplatser samt förbättra passagen mellan hål 9 och 10. Det finns även önskemål om att ha en mer närvarande pro.

Undersökningen är sammanställd av Margareta Landh på uppdrag av styrelsen i Hässlegårdens Golfklubb. Margareta Landh är styrelseledamot. Vid frågor, kontakta Margareta Landh på margareta.landh@myh.se.

Sammanfattning

Scroll to top