Miljöpolicy

VÅRT MILJÖARBETE

Hässlegårdens GK har som övergripande miljömål att bevara, underhålla och vidareutveckla karaktären av golfanläggningen som ett öppet landskap. Arbetet sker i samråd och inom ramen för hållbart samhälle.

VÅRA MÅL

Vi skall skydda och vårda golfbanans natur och kulturområden; mark, skog och vatten samt bevara och främja den biologiska mångfalden på och kring vår anläggning.

Användningen av gödselmedel och växtskyddsmedel skall alltid ske med hänsyn till miljön och verksamheten.

Drivmedel, smörjmedel, frostskydd mm för klubbens maskinpark skall utgöras av bästa alternativ i miljöhänseende.

Åtgärder för att minimera förbrukningen av elektricitet, drivmedel och vatten i driften är vidtagna och arbetet skall fortsätta.

Vi skall erbjuda våra medlemmar och gäster en golfbana med väl bevarad biologisk mångfald. Våra rutiner säkerställer att utsläpp av föroreningar förebyggs.

Vi skall sträva efter att minimera mängden avfall, eliminera nedskräpning och återvinna restavfall genom källsortering i enlighet med kommunens krav.

Vi skall stimulera våra markägare och leverantörer att tillämpa ett ansvarsfullt miljötänkande.

Personalens och medlemmarnas delaktighet i denna miljöpolicy skall säkras genom utbildning samt intern och extern kommunikation. Vår miljöpolicy skall finnas tillgänglig för alla via vår hemsida.

KONTAKTA OSS

Har du några frågor om vårt miljöarbete?

Scroll to top