Nyheter

Vårårsmöte måndag den 15 april

Vårårsmöte måndag den 15 april kl. 19:00 i Golfrestaurangen. Det är anmälningsplikt för deltagandet i vårårsmötet. Sista anmälningsdag är den 8:e april.

Dagordning

 • Årsmötet öppnas.
 • Fastställande av röstlängd för mötet.
 • Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av dagordningen.
 • Val av ordförande och sekreterare.
 • Val av två justerare.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Ekonomisk redogörelse.
 • Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning.
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • Övriga frågor.
 • Avslutning.

Möteshandlingar kommer att mailas ut en vecka före mötet.

Scroll to top