Nyheter

Vårårsmöte tisdagen den 25 april

Vårårsmöte tisdagen den 25 april kl. 19:00 i Golfrestaurangen.

Det är anmälningsplikt för deltagandet i vårårsmötet! Sista anmälningsdag är den 18:e april.

Dagordning:

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordningen.
 5. Val av ordförande och sekreterare.
 6. Val av två justerare.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Ekonomisk redogörelse.
 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning.
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Övriga frågor.
 13. Avslutning.

Möteshandlingar kommer att finnas för avhämtning på kansliet senast en vecka före mötet.

Scroll to top