Nyheter

Höstårsmöte den 23 november

Dagordning för Hässlegårdens GK:s höstårsmöte tisdagen den 23:e november kl. 19:00
på Lillemors Mat & Catering.


1. Mötet öppnas.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

7. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. Bilaga 1,2 och 3.

8. Val av: 
a. Klubbens ordförande på 1 år.
b. Ledamöter för en tid av 1 år.
c. Ledamöter för en tid av 2 år.
d. En revisor revisorer och 1 suppleanter på 1 år.

e. Två ledamöter till valberedningen på 1 år.

9. Val av ombud till GDF möte.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11. Beslut om klubbens ANDT policy.

12. Övriga frågor.

13. Avslutning.

Handlingar kommer att finnas tillgängligt på kansliet och skickas ut via mail senast en vecka före höstårsmötet.

Välkomna

Styrelsen

Scroll to top