Kategori: Klubbnyheter

Klubbnyheter för Hässlegårdens GK.

Höstårsmöte den 23 november

Dagordning för Hässlegårdens GK:s höstårsmöte tisdagen den 23:e november kl. 19:00
på Lillemors Mat & Catering.


1. Mötet öppnas.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

7. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. Bilaga 1,2 och 3.

8. Val av: 
a. Klubbens ordförande på 1 år.
b. Ledamöter för en tid av 1 år.
c. Ledamöter för en tid av 2 år.
d. En revisor revisorer och 1 suppleanter på 1 år.

e. Två ledamöter till valberedningen på 1 år.

9. Val av ombud till GDF möte.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11. Beslut om klubbens ANDT policy.

12. Övriga frågor.

13. Avslutning.

Handlingar kommer att finnas tillgängligt på kansliet och skickas ut via mail senast en vecka före höstårsmötet.

Välkomna

Styrelsen

Medlemsundersökning 2021

Undersökningen som gjordes bland Hässlegårdens GKs medlemmar under juni-september 2021 har nu sammanställts. Totalt tillfrågades drygt 800 medlemmar, drygt 360 medlemmar svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 45 procent. Svarsfrekvensen är förhållandevis låg, vilket gör att det inte går att dra några definitiva slutsatser av resultaten. Men det ger dock svar som är av vikt för klubbens ledning att göra analyser kring och vidta åtgärder utifrån.

Klubbstyrelsen vill rikta ett stort tack till alla som har deltagit i undersökningen, som ger värdefulla resultat och synpunkter på vad som är angeläget för klubbens ledning att fokusera på de närmaste åren.

Onsdagsgolfen 2021 – en succé

Den populära onsdagsgolfen med eventgeneralerna Jonny Andersson och Göran Reidvik har under året samlat över 600 deltagare. Varje onsdag mellan den 7 april och 29 september med uppehåll under juli månad, har morgonpigga medlemmar fattat klubban med varierande resultat, men i detta fall är inte resultatet det viktiga utan den sociala gemenskapen.

På avslutningen den 29 september samlades 35 entusiastiska deltagare för den sista fejden för året. Dagen till ära bjöd Jonny, Göran och Medlemskommittén alla deltagarna på lunch hos Lillemor plus lite tillskott av bollar, som var och en av oss hade slagit bort under säsongen. Tack Jonny och Göran. När alla var mätta och belåtna företogs prisutdelning för årets prestationer.

Alla deltagarna tackade genom Stig GF och Birgit Jonsson-Juhl för den gångna säsongen med något, som vi alla hoppas, skall kunna avnjutas under de mörka höstkvällarna framöver.

Pristagarna i Onsdagsgolfen 2021

Fr vänster i bild: Kjell Eliasson, Jonny Andersson, Thomas Levin, Göran Reidvik, Nils-Åke Svensson, Christer Flygh, Bertil Rosvall och Elfsborgs stolthet Bengt Haglund.

Scroll to top